Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 05.04.2018
Дата публікації 06.03.2018 11:53:10
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Новопавлівський гранітний кар*єр"
Юридична адреса* 53282,Дніпропетровська область Нікопольський район с.Кам*янське вул.Озерна,40
Керівник* Івженко Марина Олександрівна - Виконавчий директор. Тел: 0566 691755
E-mail* vat.ngk2014@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство «Новопавлівський гранітний карєр»

53282, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Кам’янське, вул.Озерна,40

 

    повідомляє, що 05 квітня 2018 року о 10.00 годині  в приміщенні конференційного залу (3-й поверх) товариства за вищевказаною адресою відбудуться чергові Загальні збори акціонерів.

    Реєстрація акціонерів здійснюється  за місцем проведення зборів з 9.00 год. до 9.50 год.

    Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  02.04.2018 р.

             Проект порядку денного (з проектом рішень):

 1. Обрання членів лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “Новопавлівський гранітний кар’єр”, припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1 Обрати членами лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “Новопавлівський гранітний кар’єр”:

       Наталю Іванівну Кривонос - голова лічильної комісії;

       Тетяну Миколаївну Прозорову – член лічильної комісії;

       Марію Павлівну Мороз – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії - Н.І.Кривонос,  членів лічильної комісії: .Т.М.Прозорової, М.П.Мороз з моменту закриття даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

 1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 02/18 від 01.02.2018 року) наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів:

 • якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
 • кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;
 • кожний бюлетень для голосування на чергових загальних зборах акціонерів (в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання та накладення печатки Товариства в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.
 • у разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується Головою реєстраційної комісії.
 1. Затвердження порядку  (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

      Затвердити порядок (регламент) проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

 • Час для виступів доповідачів з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства до 15 хвилин.
 • Час для виступів учасників чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 10 хвилин.
 • Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин.

       Для виступів на чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та обговореннях з питань порядку денного слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам.

     Голова Загальних зборів  Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства  або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства. 

      Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

 1. Звіт ради директорів про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Новопавлівський гранітний карєр» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ради директорів Товариства

      ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

      Затвердити звіт ради директорів про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр» за 2017 рік

 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

      ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

      Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 р.

 1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.

      ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

      Затвердити звіт ревізійної комісії за 2017 р.

 1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

       ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

       Затвердити річний звіт та баланс Товариства  за 2017 р.

 1. Розподіл прибутку Товариства та покриття збитків за 2017 рік.

      ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

      За рахунок власних коштів (доходів майбутніх періодів) покрити збитки за попередні роки.

 1. Зміна типу товариства з «ПУБЛІЧНОГО» на «ПРИВАТНЕ».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Змінити тип Товариства з «ПУБЛІЧНОГО» на «ПРИВАТНЕ».

 1. Затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАРЄР» в новій редакції

      ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

      Затвердити Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР» в новій редакції.

 1. Обрання особи, яка уповноважується на підписання статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАРЄР» від імені акціонерів.

      ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

      Уповноважити підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР» від імені акціонерів виконавчого директора товариства – Марину Олександрівну Івженко (паспорт серії АК № 029129 виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 30 грудня 1997 р., реєстраційний номер платника податку 2887516609).

 1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

      ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

      Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства

 1. Обрання членів Наглядової ради Товариства

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

      Обрати членів Наглядової ради Товариства з терміном на 3 (три) роки у складі: Ченської Т.В., Ченської В.В., Ченської Н.В.

 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових  договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства:

- предмет – надання послуг голови та члена наглядової ради відповідно до Статуту та Положення про наглядову раду Товариства;

- ціна - договір є безоплатним, окрім голови Наглядової ради, з яким укладається договір на оплатній основі;

- строк дії – три роки з дати обрання на посаду

 1. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства виконавчого директора – Івженко Марину Олександрівну.

 1. Припинення повноважень членів ревізійної комісії

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії

 1. Затвердження положення Товариства «Про загальні збори» в новій редакції

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення Товариства «Про загальні збори», з метою приведення Положення до відповідності вимог чинного законодавства.

 1. Затвердження положення Товариства «Про наглядову раду» в новій редакції

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення Товариства «Про наглядову раду», з метою приведення Положення до відповідності вимог чинного законодавства.

 1. Затвердження положення Товариства «Про раду директорів» в новій редакції

       ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

       Затвердити Положення Товариства «Про раду директорів», з метою приведення    

       Положення до відповідності вимог чинного законодавства.

              Акціонери публічного акціонерного товариства “Новопавлівський гранітний кар’єр” можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття  рішень з питань, які включені до проекту порядку денного чергових та проектів рішень Загальних зборів за адресою: Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Кам’янське, вул. Озерна, буд. 40. Понеділок-середа з 9.30 до 16.30 год. (у планово-економічному відділі 3-й поверх).

         Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:http://00292304.smida.gov.ua/ 

        Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

        Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

   Для реєстрації та участі у чергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а  представникам акціонерів  – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

     Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства  здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

        Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: виконавчий директор – Івженко Марина Олександрівна.

 Телефон для довідок: (0566) 69-17-55, 063 582 01 01, 095 063 79 73                                                                                  

 Загальна кількість акцій Товариства складає 7 298 760 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає 6 966 004 шт.

                              

    Наглядова рада ПАТ Новопавлівський гранітний карєр

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконавчий директор Івженко Марина Олександрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2018
(дата)