Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Виконавчий директор       Iвженко Марина Олександрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 10.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Новопавлiвський гранiтний кар'єр"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 53282 Днiпропетровська обл., Нiкопольський р-н, с-ще Кам'янське Озерна, 40
4. Код за ЄДРПОУ 00292304
5. Міжміський код та телефон, факс 0566691751 0566691751
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 06.04.2018 Публiчне акцiонерне товариство "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" Приватне акцiонерне товариство "Новопавлiвський гранiтний кар'єр"
Зміст інформації:
Черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 05 квiтня 2018 року було прийнято рiшення про змiну типу товариства з Публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" на Приватне акцiонерне товариство "Новопавлiвський гранiтний кар'єр"
Державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань проведено 06 квiтня 2018 року.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР"
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР"