Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Виконавчий директор       Iвженко Марина Олександрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Новопавлiвський гранiтний кар'єр"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 53282 Днiпропетровська обл., Нiкопольський р-н, с-ще Кам'янське, Озерна, 40
4. Код за ЄДРПОУ 00292304
5. Міжміський код та телефон, факс 0566 691751 0566 691751
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.04.2018 припинено повноваження Виконавчий директор Iвженко Марина Олександрiвна
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" протокол № 05/18 вiд 10 квiтня 2018 року, у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства згiдно нормам Закону України «Про акцiонернi товариства» шляхом затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР» у новiй редакцiї, дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 06.04.2018 року, прийнято рiшення припинити повноваження виконавчого директора Iвженко Марини Олександрiвни.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0%
Особа перебувала на посадi з 02 листопада 2016 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
10.04.2018 припинено повноваження Фiнансовий директор (головний бухгалтер) Самойлова Людмила Василiвна
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" протокол № 05/18 вiд 10 квiтня 2018 року, у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства згiдно нормам Закону України «Про акцiонернi товариства» шляхом затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР» у новiй редакцiї, дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 06.04.2018 року, прийнято рiшення припинити повноваження фiнансового директора (головного бухгалтера) Самойлової Людмили Василiвни.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0%
Особа перебувала на посадi з 21 вересня 2015 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
10.04.2018 обрано Директор департаменту з правових питань Пантюхiна Наталя Миколаївна
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" протокол № 05/18 вiд 10 квiтня 2018 року, у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства згiдно нормам Закону України «Про акцiонернi товариства» шляхом затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР» у новiй редакцiї, дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 06.04.2018 року, прийнято рiшення обрати до складу ради директорiв - директора департаменту з правових питань Пантюхiну Наталю Миколаївну.
Строк призначення 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0%
Назви посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - ведучий юрисконсульт ПАТ "Новопавлiвський гранiтний кар'єр"
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
10.04.2018 припинено повноваження Технiчний директор Климова Надiя Трохимiвна
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" протокол № 05/18 вiд 10 квiтня 2018 року, у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства згiдно нормам Закону України «Про акцiонернi товариства» шляхом затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР» у новiй редакцiї, дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 06.04.2018 року, прийнято рiшення припинити повноваження технiчного директора Климової Надiї Трохимiвни.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0%
Особа перебувала на посадi з 31 березня 2016 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
10.04.2018 обрано Виконавчий директор Iвженко Марина Олександрiвна
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" протокол № 05/18 вiд 10 квiтня 2018 року, у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства згiдно нормам Закону України «Про акцiонернi товариства» шляхом затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР» у новiй редакцiї, дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 06.04.2018 року, прийнято рiшення обрати до складу ради директорiв - виконавчого директора Iвженко Марину Олександрiвну.
Строк призначення 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0%
Назви посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - виконавчий директор ПАТ "Новопавлiвський гранiтний кар'єр"
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
10.04.2018 обрано Фiнансовий директор (головний бухгалтер) Самойлова Людмила Василiвна
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" протокол № 05/18 вiд 10 квiтня 2018 року, у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства згiдно нормам Закону України «Про акцiонернi товариства» шляхом затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР» у новiй редакцiї, дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 06.04.2018 року, прийнято рiшення обрати до складу ради директорiв - фiнансового директора (головний бухгалтер) Самойлову Людмилу Василiвну.
Строк призначення 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0%
Назви посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - фiнансовий директор (головний бухгалтер), заступник головного бухгалтера ПАТ "Новопавлiвський гранiтний кар'єр"
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
10.04.2018 обрано Технiчний директор Климова Надiя Трохимiвна
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" протокол № 05/18 вiд 10 квiтня 2018 року, у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства згiдно нормам Закону України «Про акцiонернi товариства» шляхом затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР» у новiй редакцiї, дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 06.04.2018 року, прийнято рiшення обрати до складу ради директорiв - технiчного директора Климову Надiю Трохимiвну.
Строк призначення 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0%
Назви посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - технiчний директор ПАТ "Новопавлiвський гранiтний кар'єр"
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.