Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Виконавчий директор       Iвженко Марина Олександрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.09.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Новопавлiвський гранiтний кар'єр"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 53282 Днiпропетровська область, Нiкопольський р-н, с-ще Кам'янське Озерна, буд. 40
4. Код за ЄДРПОУ 00292304
5. Міжміський код та телефон, факс 0566 69 17 55 0566 69 17 51
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.09.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00292304.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 21.09.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.09.2015 обрано Фiнансовий директор (головний бухгалтер) Самойлова Людмила Василiвна
0
Зміст інформації:
21 вересня 2015 року, за внесеною пропозицiєю акцiонером товариства, Ченською Вiкторiєю Вiкторiвною, яка володiє 21,97% часткою в статутному капiталi емiтента, щодо обрання до складу ради директорiв члена ради директорiв фiнансового директора (головного бухгалтера) Самойлової Людмили Василiвни, Наглядовою радою ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр» , згiдно протоколу засiдання наглядової ради Товариства № 07/15 вiд 21.09.2015 р., прийнято рiшення про обрання члена ради директорiв – фiнансового директора (головного бухгалтера) Самойлової Людмили Василiвни.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0
Строк призначення 3 (три) роки.
Назви посад, якi ранiше обiймала особа – заступник головного бухгалтера ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр».
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.