Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Виконавчий директор       Iвженко Марина Олександрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 31.03.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Новопавлiвський гранiтний кар'єр"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 53282 Днiпропетровська обл., Нiкопольський р-н, с. Кам'янське Озерна, 40
4. Код за ЄДРПОУ 00292304
5. Міжміський код та телефон, факс 0566 69-17-51 0566 69-17-51
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.03.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00292304.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 31.03.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.03.2016 припинено повноваження Технiчний директор Климова Надiя Трохимiвна Д\н Д\н
Д\н
0
Зміст інформації:
31 березня 2016 року Наглядовою радою ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр» (протокол засiдання наглядової ради Товариства № 05/16 вiд 31.03.2016 р.), прийнято рiшення про припинення повноважень члена ради директорiв – технiчного директора Климової Надiї Трохимiвни, у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0
Особа перебувала на посадi з 25.03.2013 р.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.

31.03.2016 обрано Технiчний директор Климова Надiя Трохимiвна Д\н Д\н
Д\н
0
Зміст інформації:
31 березня 2016 року Наглядовою радою ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр» (протокол засiдання наглядової ради Товариства № 05/16 вiд 31.03.2016 р.), прийнято рiшення про обрання до складу ради директорiв:
технiчний директор Климова Надiя Трохимiвна
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0
Строк призначення посадової особи - 3 (три) роки.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Назви посад, якi ранiше обiймала особа - технiчний директор ПАТ "Новопавлiвський гранiтний кар'єр", технiчний директор.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.