Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Виконавчий директор       Iвженко Марина Олександрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 31.03.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Новопавлiвський гранiтний кар'єр"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 53282 Днiпропетровська обл., Нiкопольський р-н, с. Кам'янське Озерна, 40
4. Код за ЄДРПОУ 00292304
5. Міжміський код та телефон, факс 0566 69-17-51 0566 69-17-51
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.03.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00292304.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 31.03.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.03.2017 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї (голова ревiзiйної комiсiї) Малиновська Ольга Миколаївна
0
Зміст інформації:
Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Новопавлiвський гранiтний кар’єр» вiд 31 березня 2017 року,у зв'язку з одностороннiм складанням з себе повноважень члена (голови) ревiзiйної комiсiї прийнято рiшення припинити повноваження члена (голови) ревiзiйної комiсiї – Малиновської Ольги Миколаївни
Часткою, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0
Особа перебувала на посадi з 31.03.2016 р.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст.14 Закон України "Про захист персональних даних" ( №2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
31.03.2017 обрано член ревiзiйної комiсiї Хапайло Iрина Сергiївна
0
Зміст інформації:
Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Новопавловский гранiтний кар’єр» 31 березня 2017 року, враховуючи односторонне складання з себе повноважень члена ревiзiйної комiсiї: Малиновської О.М., за внесеною пропозицiєю акцiонером товариства, Ченською В.В., яка володiє 21,97% часткою в статутному капiталi емiтента, щодо обрання члена ревiзiйної комiсiї Хапайло Iрину Сергiївну, було прийнято рiшення обрати членом ревiзiйної комiсiї – Хапайло Iрину Сергiївну.
Строк призначення 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0
Назви посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв – економiст з працi ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр».
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297- VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
31.03.2017 обрано Голова ревiзiйної комiсiї Хапайло Iрина Сергiївна
0
Зміст інформації:
Ревiзiйною комiсiєю публiчного акцiонерного товариства «Новопавлiвський гранiтний кар’єр» прийнято рiшення вiд 31 березня 2017 року (протокол № 02/17 вiд 31 березня 2017 року) обрати головою ревiзiйної комiсiї – Хапайло Iрину Сергiївну.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0
Строк призначення посадової особи 3 (три) роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Назви посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв – економiст з працi ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр».
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст.14 Закон України "Про захист персональних даних" ( №2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.