Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  21.02.2020 12:10:01
Дата здійснення дії: 21.02.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Новопавлівський гранітний кар'єр"
Код за ЄДРПОУ:  00292304
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Новопавлівський гранітний кар’єр»

53282, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Кам’янське, вул.Озерна,40

 

    повідомляє, що 27 березня 2020 року о 10.00 годині  в приміщенні конференційного залу (3-й поверх) товариства за вищевказаною адресою відбудуться чергові Загальні збори акціонерів.

    Реєстрація акціонерів здійснюється  за місцем проведення зборів з 9.00 год. до 9.50 год.

    Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 

    24.03.2020 р.

 

             Проект порядку денного (з проектом рішень):

 

 1. Обрання членів лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Новопавлівський гранітний кар’єр”, припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1 Обрати членами лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Новопавлівський гранітний кар’єр”:

       Наталю Іванівну Кривонос - голова лічильної комісії;

       Тетяну Миколаївну Прозорову – член лічильної комісії;

       Марію Павлівну Мороз – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії - Н.І.Кривонос,  членів лічильної комісії: .Т.М.Прозорової, М.П.Мороз з моменту закриття даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

 1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 03/20 від 03.02.2020 року) наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів:

 • якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;

 • кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;

 • кожний бюлетень для голосування на чергових загальних зборах акціонерів (в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання та накладення печатки Товариства в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

 • у разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується Головою реєстраційної комісії.

 

 1. Затвердження порядку  (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

      Затвердити порядок (регламент) проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

 • Час для виступів доповідачів з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства до 15 хвилин.

 • Час для виступів учасників чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 10 хвилин.

 • Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин.

       Для виступів на чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та обговореннях з питань порядку денного слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам.

     Голова Загальних зборів  Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства  або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства. 

      Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

 

 1. Розгляд та затвердження звіту ради директорів про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр» за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ради директорів  Товариства.

 

      ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

      Звіт ради директорів про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр» за 2019 рік затвердити. Заходів за результатами розгляду звіту ради директорів не здійснювати. Роботу ради директорів Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

 1. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

 

      ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

      Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати. Роботу Наглядової ради в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити висновок зовнішнього аудитора Товариства за 2019 рік. Висновок зовнішнього аудитора прийняти до виконання.

 

 1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

 

       ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

       Затвердити річний звіт та баланс Товариства  за 2019 р.

 

 1. Розподіл прибутку Товариства та покриття збитків за 2019 рік.

 

      ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

     Покрити збитки за рахунок власних коштів (доходів майбутніх періодів)

              Акціонери приватного акціонерного товариства “Новопавлівський гранітний кар’єр” можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття  рішень з питань, які включені до проекту порядку денного чергових та проектів рішень Загальних зборів за адресою: Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Кам’янське, вул. Озерна, буд. 40. Понеділок-середа з 9.30 до 16.30 год. (у планово-економічному відділі 3-й поверх).

         Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:http://00292304.smida.gov.ua/ 

        Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

        Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, не зупиняє проведення загальних зборів.

   Для реєстрації та участі у чергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а  представникам акціонерів  – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

     Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства  здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.                                                                                                                           

     Загальна кількість акцій Товариства складає 7 298 760 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає 6 966 004 шт.

     Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: виконавчий директор – Івженко Марина Олександрівна.

       Телефон для довідок: 063 582 01 01

                                             095 063 79 73              

 

 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
 фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

62387

63000

Основні засоби (за залишковою вартістю)

35872

37483

Запаси

18571

12527

Сумарна дебіторська заборгованість

2782

4292

Гроші та їх еквіваленти

328

3905

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-33501

-29845

Власний капітал

2897

6553

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1825

1825

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

338

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

59152

56447

 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-3656

4425

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7298760

7298760

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,50093180

0,60627

 

Наглядова рада ПрАТ Новопавлівський гранітний карєр

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади                    Виконавчий директор     М.О.Івженко

                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище керівника)

                                                                  М.П.                          21.02.2020 р.