Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Виконавчий директор       Iвженко Марина Олександрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 06.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Новопавлiвський гранiтний кар'єр"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 53282 Днiпропетровська обл., Нiкопольський р-н, с.Кам'янське вул. Озерна, 40
4. Код за ЄДРПОУ 00292304
5. Міжміський код та телефон, факс 0566 691751
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.04.2018 припинено повноваження Голова наглядової ради Ченська Вiкторiя Вiкторiвна
21.97228
Зміст інформації:
Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 05 квiтня 2018 року у зв’язку з затвердженням статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР» в новiй редакцiї, з метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI, прийнято рiшення припинити повноваження голови наглядової ради Ченської Вiкторiї Вiкторiвни.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 21.972280%
Особа перебувала на посадi з 31 березня 2016 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
05.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Ченська Наталiя Вiкторiвна
24.499997
Зміст інформації:
Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 05 квiтня 2018 року у зв’язку з затвердженням статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР» в новiй редакцiї, з метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI, прийнято рiшення припинити повноваження члена наглядової ради Ченської Наталiї Вiкторiвни.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 24.499997%
Особа перебувала на посадi з 31 березня 2016 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
05.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Ченська Тетяна Володимирiвна
44.486351
Зміст інформації:
Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 05 квiтня 2018 року у зв’язку з затвердженням статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР» в новiй редакцiї, з метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI, прийнято рiшення припинити повноваження члена наглядової ради Ченської Тетяни Володимирiвни.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 44.486351%
Особа перебувала на посадi з 31 березня 2016 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
05.04.2018 припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Хапайло Iрина Сергiївна
0
Зміст інформації:
Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 05 квiтня 2018 року у зв’язку з затвердженням статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР» в новiй редакцiї, з метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI, прийнято рiшення припинити повноваження голови ревiзiйної комiсiї Хапайло Iрини Сергiївни
Часткою, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0
Особа перебувала на посадi з 31 березня 2017 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст.14 Закон України "Про захист персональних даних" ( №2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 05 квiтня 2018 року не обиралася ревiзiйна комiсiя, оскiльки Статутом Товариства не передбачено обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора).
05.04.2018 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Князева Наталя Федорiвна
0
Зміст інформації:
Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 05 квiтня 2018 року, у зв’язку з затвердженням статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР» в новiй редакцiї, з метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI, прийнято рiшення припинити повноваження члена ревiзiйної комiсiї Князевої Наталї Федорiвни.
Часткою, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0
Особа перебувала на посадi з 31 березня 2016 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст.14 Закон України "Про захист персональних даних" ( №2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 05 квiтня 2018 року не обиралася ревiзiйна комiсiя, оскiльки Статутом Товариства не передбачено обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора).
05.04.2018 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Ванiна Тетяна Iванiвна
0
Зміст інформації:
Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 05 квiтня 2018 року у зв’язку з затвердженням статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР» в новiй редакцiї, з метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI, прийнято рiшення припинити повноваження члена ревiзiйної комiсiї Ванiної Тетяни Iванiвни.
Часткою, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0
Особа перебувала на посадi з 31 березня 2016 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст.14 Закон України "Про захист персональних даних" ( №2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 05 квiтня 2018 року не обиралася ревiзiйна комiсiя, оскiльки Статутом Товариства не передбачено обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора).
05.04.2018 обрано Член наглядової ради Ченська Вiкторiя Вiкторiвна
21.97228
Зміст інформації:
Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 05 квiтня 2018 року, в зв’язку з затвердженням статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР» в новiй редакцiї, з метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI, прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Ченську Вiкторiю Вiкторiвну (акцiонер).
Строк призначення 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 21.972280%
Назви посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - голова наглядової ради ПАТ "Новопавлiвський гранiтний кар'єр"ю
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст.14 Закон України "Про захист персональних даних" ( №2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.

05.04.2018 обрано Член наглядової ради Ченська Наталiя Вiкторiвна
24.499997
Зміст інформації:
Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 05 квiтня 2018 року, в зв’язку з затвердженням статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР» в новiй редакцiї, з метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI, прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Ченську Наталiю Вiкторiвну (акцiонер).
Строк призначення 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 24,499997%
Назви посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член наглядової ради ПАТ "Новопавлiвський гранiтний кар'єр".
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст.14 Закон України "Про захист персональних даних" ( №2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
05.04.2018 обрано Член наглядової ради Ченська Тетяна Володимирiвна
44.486351
Зміст інформації:
Черговими Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 05 квiтня 2018 року, в зв’язку з затвердженням статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР» в новiй редакцiї, з метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI, прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Ченську Тетяну Володимирiвну (акцiонер).
Строк призначення 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 44.486351%
Назви посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член наглядової ради ПАТ "Новопавлiвський гранiтний кар'єр".
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст.14 Закон України "Про захист персональних даних" ( №2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
05.04.2018 обрано Голова наглядової ради Ченська Вiкторiя Вiкторiвна
21.97228
Зміст інформації:
Наглядовою радою публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" прийнято рiшення вiд 05 квiтня 2018 року (протокол засiдання наглядової ради № 04/18 вiд 05 квiтня 2018 року) обрати головою наглядової ради - Ченську Вiкторiю Вiкторiвну.
Строк призначення 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 21.972280%
Назви посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - голова наглядової ради ПАТ "Новопавлiвський гранiтний кар'єр".
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст.14 Закон України "Про захист персональних даних" ( №2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.