Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Виконавчий директор       Iвженко Марина Олександрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.09.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Новопавлiвський гранiтний кар'єр"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 53282 Днiпропетровська обл., Нiкопольський р-, с. Кам'янське Озерна, буд.40
4. Код за ЄДРПОУ 00292304
5. Міжміський код та телефон, факс 0566 69-17-55 0566 69-17-51
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.09.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 178 (2182) "Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 21.09.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00292304.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 17.09.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.09.2015 припинено повноваження фiнансовий директор (головний бухгалтер) Малновська Любов Василiвна
0
Зміст інформації:
17 вересня 2015 року Наглядовою радою ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр» (протокол засiдання наглядової ради Товариства № 06/15 вiд 17.09.2015 р.), прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена ради директорiв – фiнансового директора (головного бухгалтера) Малиновської Любов Василiвни, у зв’язку зi звiльненням за власним бажанням (вихiд на пенсiю)
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0
Особа перебувала на посадi з 25.03.2013 р.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.