Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Виконавчий директор       Iвженко Марина Олександрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 31.03.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Новопавлiвський гранiтний кар'єр"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 53282 Днiпропетровська обл., Нiкопольський р-н, с. Кам'янське Озерна, 40
4. Код за ЄДРПОУ 00292304
5. Міжміський код та телефон, факс 0566 69-17-51 0566-69-17-51
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.03.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00292304.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 31.03.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.03.2016 припинено повноваження голова наглядової ради Ченська Вiкторiя Вiкторiвна д/н Д/н
Д/н
21.97228
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 31 березня 2016 року, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень членiв наглядової ради, було прийнято рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради.
Особа перебувала на посадi з 25.03.2013 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Коституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
31.03.2016 припинено повноваження член наглядової ради Ченська Тетяна Володимирiвна Д/н Д/н
Д\н
44.486351
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 31 березня 2016 року, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень членiв наглядової ради, було прийнято рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради.
Особа перебувала на посадi з 22.03.2013 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Коституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
31.03.2016 припинено повноваження член наглядової ради Ченська Наталiя Вiкторiвна Д/н Д/н
Д/н
24.499997
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 31 березня 2016 року, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень членiв наглядової ради, було прийнято рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради.
Особа перебувала на посадi з 22.03.2013 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст.32 Коституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
31.03.2016 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Малиновська Ольга Миколаївна Д/н Д/н
Д\н
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 31 березня 2016 року, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень члена ревiзiйної комiсiї Малиновської Ольги Миколаївни, було прийнято рiшення про припинення повноваження члена ревiзiйної комiсiї: Малиновської Ольги Миколаївни
Особа перебувала на посадi з 22.03.2013 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
31.03.2016 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Шепотинник Олена Вiкторiвна Д\н Д\н
Д\н
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 31 березня 2016 року, у зв’язку з одностороннiм складанням з себе повноважень члена ревiзiйної комiсiї Шепотинник Олени Вiкторiвни, було прийнято рiшення про припинення повноваження члена ревiзiйної комiсiї: Шепотинник Олени Вiкторiвни
Особа перебувала на посадi з 27.03.2015 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
31.03.2016 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Хапайло Iрина Сергiївна Д/н Д\н
Д\н
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 31 березня 2016 року, у зв’язку з одностороннiм складанням з себе повноважень члена ревiзiйної комiсiї Хапайло Iрини Сергiївни, було прийнято рiшення про припинення повноваження члена ревiзiйної комiсiї: Хапайло Iрини Сергiївни
Особа перебувала на посадi з 28.03.2014 року
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
31.03.2016 обрано член наглядової ради Ченська Вiкторiя Вiкторiвна Д/н Д/н
Д/н
21.97228
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 31 березня 2016 року було прийнято рiшення обрати членом наглядової ради Товариства, Ченську Вiкторiю Вiкторiвну.
Строк призначення 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 21.972280 %
Назви посад, якi ранiше обiймала особа - член наглядової ради ПАТ "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" , голова наглядової ради ПАТ "Новопавлiвський гранiтний кар'єр".
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
31.03.2016 обрано член наглядової ради Ченська Тетяна Володимирiвна Д/н Д/н
Д/н
44.486351
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 31 березня 2016 року було прийнято рiшення обрати членом наглядової ради Товариства, Ченську Тетяну Володимирiвну.
Строк призначення 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 44.486351 %
Назви посад, якi ранiше обiймала особа - член наглядової ради ПАТ "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" .
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
31.03.2016 обрано член наглядової ради Ченська Наталiя Вiкторiвна Д/н Д/н
Д/н
24.499997
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 31 березня 2016 року було прийнято рiшення обрати членом наглядової ради Товариства, Ченську Наталiю Вiкторiвну.
Строк призначення 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента:24.499997 %
Назви посад, якi ранiше обiймала особа - член наглядової ради ПАТ "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" .
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
31.03.2016 обрано член ревiзiйної комiсiї Малиновська Ольга Миколаївна Д/н Д/н
Д/н
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 31 березня 2016 рокуу зв'язку з обранням членiв ревiзiйної комiсiї та за внесеною пропозицiєю акцiонером товариства В.В.Ченською, яка володiє 21,97 % часткою в статутному капiталi емiтента,щодо кандидатiв для обрання до складу ревiзiйної комiсiї було прийнято рiшення обрати членом ревiзiйної комiсiї: Малиновську Ольгу Михайлiвну.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0
Строк призначення посадової особи - 3 (три) роки.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Назви посад, якi ранiше обiймала особа - бухгалтер ПАТ "Новопавлiвський гранiтний кар'єр".
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
31.03.2016 обрано член ревiзiйної комiсiї Князева Наталя Федорiвна Д/н Д/н
Д/н
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 31 березня 2016 рокуу зв'язку з обранням членiв ревiзiйної комiсiї та за внесеною пропозицiєю акцiонером товариства В.В.Ченською, яка володiє 21,97 % часткою в статутному капiталi емiтента,щодо кандидатiв для обрання до складу ревiзiйної комiсiї було прийнято рiшення обрати членом ревiзiйної комiсiї: Князеву Наталю Федорiвну.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0
Строк призначення посадової особи - 3 (три) роки.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Назви посад, якi ранiше обiймала особа - бухгалтер ПАТ "Новопавлiвський гранiтний кар'єр".
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
31.03.2016 обрано член ревiзiйної комiсiї Ванiна Тетяна Iванiвна Д/н Д/н
Д/н
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" 31 березня 2016 рокуу зв'язку з обранням членiв ревiзiйної комiсiї та за внесеною пропозицiєю акцiонером товариства В.В.Ченською, яка володiє 21,97 % часткою в статутному капiталi емiтента,щодо кандидатiв для обрання до складу ревiзiйної комiсiї було прийнято рiшення обрати членом ревiзiйної комiсiї: Ванiну Тетяну Iванiвну.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0
Строк призначення посадової особи - 3 (три) роки.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Назви посад, якi ранiше обiймала особа - бухгалтер ПАТ "Новопавлiвський гранiтний кар'єр".
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
31.03.2016 обрано голова наглядової ради Ченська Вiкторiя Вiкторiвна Д/н Д/н
Д\н
21.97228
Зміст інформації:
Наглядовою радою публiчного акцiонерного товариства «Новопавлiвський гранiтний кар’єр» прийнято рiшення вiд 31 березня 2016 року (протокол № 04/16 вiд 31 березня 2016 року) обрати головою наглядової ради - Ченську Вiкторiю Вiкторiвну.
Строк призначення посадової особи 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента:21,972280%
Назви посад, якi ранiше обiймала особа – член наглядової ради ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар*єр», голова наглядової ради ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар*єр».
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
31.03.2016 обрано голова ревiзiйної комiсiї Малиновська Ольга Миколаївна Д/н Д/н
Д/н
0
Зміст інформації:
Ревiзiйною комiсiєю публiчного акцiонерного товариства «Новопавлiвський гранiтний кар’єр» прийнято рiшення вiд 31 березня 2016 року (протокол № 02/16 вiд 31 березня 2016 року) обрати головою ревiзiйної комiсiї - Малиновську Ольгу Миколаївну.
Строк призначення посадової особи 3 (три) роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента:0
Назви посад, якi ранiше обiймала особа – бухгалтер ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар*єр»
Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.