Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Виконавчий директор       Iвженко Марина Олександрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 02.11.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Новопавлiвський гранiтний кар'єр"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 53282 Днiпропетровська обл., Нiкопольський р-н, с. Кам'янське Озерна, 40
4. Код за ЄДРПОУ 00292304
5. Міжміський код та телефон, факс 0566 691751 0566 691751
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.11.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
02.11.2016 припинено повноваження Виконавчий директор Iвженко Марина Олександрiвна
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" прийнято рiшення вiд 02 листопада 2016 року (протокол № 10/16 вiд 02 листопада 2016 року) припинити повноваження члена ради директорiв, у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi: Виконавчий директор - Iвженко Марина Олександрiвна.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0%.
Особа перебувала на посадi з 01.11.2013 року.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись т. 2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.) посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
02.11.2016 обрано Виконавчий директор Iвженко Марина Олександрiвна
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою публiчного акцiонерного товариства "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" прийнято рiшення вiд 02 листопада 2016 року (протокол № 10/16 вiд 02 листопада 2016 року) обрати до складу ради директорiв: Виконавчий директор - Iвженко Марина Олександрiвна.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0%.
Строк призначення посадової особи - 3 (три) роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Назви посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - виконавчий директор ПАТ "Новопавлiвський гранiтний кар'єр"
Керуючись т. 2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.) посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.